Người Nhật sửa hố tử thần trong 2 ngày như thế nào