Người đàn ông Trung Quốc lái lồng sắt đưa người qua vực sâu 270 m