Giải mã màn ảo thuật cho xe tải cán qua người mà vẫn 'bình an vô sự'