Mở hàng trăm tab Chrome bằng The Great Suspender - Cách dùng The Great Suspender trên Chrome