Không sợ công việc khó, chỉ sợ đồng đội không hề thông minh