Khắc phục sự cố cập nhật với công cụ khắc phục sự cố tự động của Windows

Cách khắc phục vấn đề về cập nhật Windows với công cụ khắc phục sự cố tự động trong Windows 7 8.1 và 10.