Hồ muối cổ nghìn năm chuyển 7 sắc cầu vồng nhờ ánh nắng