Google Play Developer Console - Ứng dụng hỗ trợ nhà phát triển của Google

Google Play Developer Console for Android là ứng dụng do Google phát triển nhằm hỗ trợ các nhà phát triển ứng dụng Android quản lý các tình trạng hoạt động và dữ liệu tài chính liên quan đến tài khoản của mình.