Dùng tay không bắt rắn trên đường, chàng trai nhận “kết đắng”