Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả rác thải Trái Đất phóng hết vào vũ trụ