Chú vẹt không chịu cho chủ đưa "vợ" đã chết của mình đi chôn