Cận cảnh siêu thủy phi cơ lớn nhất thế giới phóng hơn trăm kmh trên mặt nước