Cần bao nhiêu cát để chặn đứng được viên đạn đang bay?