Cách thêm tài khoản bạn bè trợ giúp trên Facebook

Tài khoản Facebook của bạn có thường xuyên gặp các sự cố về đăng nhập không? Chắc chắn trong chúng ta ai cũng sẽ gặp phải tình huống này, bên cạnh số điện thoại trợ giúp khôi phục tài khoản thì việc thêm bàn bè để hỗ trợ việc này cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta có thể thêm 3 đến 5 tài khoản trợ giúp, dưới đây là hướng dẫn giúp bạn thực hiện việc này.