Tác động khi ở trong lò phản ứng hạt nhân đang tan chảy