Bị trăn khổng lồ siết chặt, sư tử được đồng loại giải cứu trong tích tắc