Điều gì có thể khiến cho cậu bé này cười được đây?