Bạn đã bao giờ xem cách hạ thủy con tầu bằng túi hơi chưa?