Vừa ra khỏi ngân hàng, bị gió cuốn bay xấp tiền trên tay