Trâu 'điên' sổng chuồng lùa người phụ nữ chạy té khói