Trăn khổng lồ chiến Dơi Quạ, kẻ tám lạng người nữa cân