Thế mới biết tại sao bên Mỹ giao thông họ phát triển, chỉ là cái xe thôi mà