Sức mạnh khủng khiếp của vụ thử bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới