Soi bật lửa kiểm tra bình xăng tưởng chỉ là câu chuyện có trong "truyền thuyết", ai ngờ...