số lượng thiên hà trong vũ trụ - Số lượng thiên hà trong vũ trụ rất nhiều