Rắn hóa điên tự cắn xé bản thân quằn quại đến chết