Quần đã lỏng, ông thầy còn cứ bắt tập mấy động tác khó