Proxima b could be the planet Earthlings escape to - 'Trái Đất thứ hai' có thể tồn tại sự sống