Nhiều người nhận trái đắng vì ngịch dại thang cuốn