Người nước ngoài ăn sầu riêng, không thể nhịn nổi cười