Nếu là người bình thường chắc chóng mặt không chịu được rồi