Mỗi thành phần như lá, hoa của bức tranh đều chỉ vẽ bằng 1 nét vẽ!