Lợn xông vào đánh người để cứu đồng loại sắp bị thịt