Loài thảo dược hình dạng như rắn, có khả năng di chuyển ngược dòng nước