Khống chế và Xử lý bóng như ma làm, thật không thể tin được