Khi về già ai cũng muốn có một hội bạn thân thế này!