Hướng dẫn CRMVIET: Tạo mới Danh mục - Tạo danh mục

Các Danh mục cần tạo trước khi sử dụng phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET: