Hướng dẫn CRMVIET - Nhập khẩu Nhà cung cấp - Nhập nhà cung cấp

Nhà cung cấp trên phần mềm CRMVIET là nơi lưu các thông tin nhà cung ứng để tiện làm việc. Nhập khẩu từ Excel sẽ giúp các bạn ngay lập tức có dữ liệu Nhà cung cấp để làm việc.