Hành trình motor lướt với tốc độ kinh người, giống trong game hơn là đời thực