Hai người đàn ông Australia kết thúc ẩu đả bằng những cái ôm