Say hello to #GoogleAllo - Trailer Google Allo

Google Allo là ứng dụng nhắn tin thông minh của Google, hỗ trợ miễn phí trên iOS và Android.