Giới trẻ Ai Cập chuộng khắc chân dung người nổi tiếng lên đầu tóc