Giật mình khi thấy xe môtô độ pô phun lửa như Hồng Hài Nhi