Gara nghèo, không có tiền mua máy nén khí thì đã sao cớ chứ