Dị nhân Trung Quốc biểu diễn tuyệt kỹ luồn rắn qua mũi