DeskDock for Android - Điều khiển điện thoại Android bằng chuột máy tính

DeskDock là ứng dụng tiện ích cho phép bạn chia sẻ bàn phím và chuột máy tính với các thiết bị Android thông qua cáp USD, điều khiển điện thoại như một màn hình bổ sung cho máy tính của bạn.