Đây là cách mà xe rác hoạt động tại các nước Châu Âu