Đang đi trên đường đèo, ô tô bất ngờ rơi xuống vực