Dân Thái Lan phóng tên lửa tự chế cầu mưa thuận gió hòa