Code Vạn Giới PK mới nhất và cách nhập code

Code Vạn Giới PK mới nhất và cách nhập code